معاونت علوم پزشکی

کارشناس بافت شناسی و موزه آناتومی