معاونت علوم پزشکی

رئیس اداره آموزش دانشکده

خانم رامش شهیدی زندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس: 31321644

ساعت کار: 7:30 لغایت 15:15