معاونت علوم پزشکی

معاون علوم پایه

دکتر نجمه امینی زاده

 

تلفن دفتر: 31321663

پست الکترونیک:

naminizade@gmail.com

رزومه