معاونت علوم پزشکی

صفحات مرتبط

بیانیه و اهداف دانشکده پزشکی

رسالت و ماموریت

رسالت دانشکده پزشکی واحد کرمان، تربیت پزشکان عمومی مجرب، کارآزموده، مسئولیت پذیر، متعهد به اخلاق و منش حرفه ای و خلاق، در حوزه های آموزش، پژوهش و درمان مبتنی بر توسعه وارتقاء سلامت است که با پایبندی به استراتژی نظام سلامت و توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404و با کسب توانائی های حرفه ای دانش محور مدرن و عدالت محور مادام العمر، فارغ ازتوجه به سن، جنس و نژاد و با رعایت پیش زمینه های فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی بیماران، بتوانند در جهت پاسخگویی اجتماعی با حفظ کرامت انسانی، خدمات مورد نیاز در امر پیشگیری، درمان و آموزش را با بالاترین سطح کیفی با ایجاد انگیزه جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه ارائه داده و در توسعه دانش پزشکی و پژوهش، قانون مدارانه سهیم باشند.

 

اهداف:

  1. آموزش دانشجویان به منظور ارائه خدمات به بیماران
  2. تربیت دانشجویان به منظور دست یافتن به پزشکانی متعهد، دلسوز، مسئول، ماهر و مسلط به علم روز و خلاق در حوزه های آموزش و پژوهش
  3. ارتقاء مهارت های تجزیه و تحلیل و استدلال دانشجویان به منظور حل بهتر مسائل روز و مشکلات جدید پیش بینی نشده در روند تشخیص و درمان
  4. پرورش تفکر انتقادی و مهارت های یادگیری خود راهبر
  5. ارتقاء مهارت های ارتباطی دانشجویان با دستیابی به مهارت های ارتباط موفق و موثر پزشک با بیمار و جامعه
  6. ایجاد و ارتقاء احساس مسئولیت پزشکان فارغ التحصیل شده نسبت به مشکلات جامعه در امر سلامت فردی و اجتماعی
  7. ایجاد و ارتقاء مهارت دانشجویان در استفاده از علم پزشکی روز با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات مدرن و ایجاد انگیزه و حس نیاز به تداوم خود آموزی بعداز اتمام تحصیل
  8. تربیت افرادی توانمند و متعهد به سلامت جامعه که قادر باشند به عنوان پزشک با ارائه خدمات درمانی، پیشگیری، آموزشی، مشاوره ای و مدیریتی در زمینه ی سلامت فرد، خانواده و جامعه موثر باشند.