معاونت علوم پزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی