معاونت علوم پزشکی

شورای مستقل پژوهشی علوم پزشکی استان