معاونت علوم پزشکی

شورای مستقل آموزشی علوم پزشکی استان