معاونت علوم پزشکی

مدیر کل آموزش و پژوهش

سیدجعفر نصرت آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری