معاونت علوم پزشکی

مسئول دفتر معاونت

شراره فقیه میرزایی

31321664